Text Size

IAD 321 Kültürel Mirası Koruma

Yazdır e-Posta

 

 

Dersin Adı

Kodu

Yarıyılı

Ders Saati
(saat/hafta)

Uygulama
(saat/hafta)

Laboratuar
(saat/hafta)

İZÜ Kredisi

AKTS

Kültürel Mirası Koruma

IAD 321

Bahar

3

0

0

3

6

Ön Koşullar

Yok

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Türü

Seçmeli

Dersin Seviyesi

Lisans 

Öğretme Metodu

-Düz anlatım, 

- Sunum, 

-Dönem ödevleri,

Dersin Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Özlem ATALAN

Dersi Veren(ler)

Yrd. Doç. Dr. Özlem ATALAN

Dersin Asistanları

Dersin Amacı

Bu ders, kültürel miras niteliği taşıyan yapıların ve tarihi çevrelerin korunması, onarılması ve yeniden işlevlendirilmesi için kullanılan yöntem ve tekniklerin tartışılmasını amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Çıktıları

IAD 321 dersini başarı ile tamamlayan öğrenciler:

 

 1. Rölöve tekniklerini; çeşitli teknik ve araçlarla bir kültür varlığının rölövesini yapma yöntemlerinin kuramsal bilgisini bilecek,

 2. Belgeleme ve alan çalışması yapma becerisi kazanacak,

 3. Tarihi yapıların, tarihi kent ve alanların bütününün ya da bir kısmının, arkeolojik ve doğal sitlerin korunması, onarılması ve yönetimi için gerekli teknikler ile uygulama ve teoriye yönelik geçmiş deneyimlere ilişkin bilgi edinecek,

 4. Restorasyon malzeme ve tekniklerine yönelik temel bilgilerini bilecek,

5. Mesleki uygulamada İç mimarın rol ve görevleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Dersin İçeriği

Bu derste, dersin içeriği hakkında bilgilendirme, ödev çalışma gruplarının belirlenmesi, korumanın tarihçesi, kültür varlıklarının çeşitleri,sit alanı çeşitleri, koruma ölçütleri, rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanma süreci,bozulmaya neden olan etkenler, restorasyonda müdahale yöntem ve teknikleri ile koruma konusundaki yasal mevzuat dersin içeriğini oluşturmaktadır.

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık-Okumalar

1

Giriş, dersin içeriği hakkında bilgilendirme, ödev çalışma gruplarının belirlenmesi

2

Korumanın tarihçesi

Ahunbay, Z. 1996. Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon. Yem Yayın. İstanbul.

Kuban, D. 2000. Tarihi Çevreyi Korumanın Mimarlık Boyutu, Kuram ve Uygulama. Yem Yayın. İstanbul.

3

Kültür varlıklarının çeşitleri

Ahunbay, Z. 1996. Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon. Yem Yayın. İstanbul.

Kuban, D. 2000. Tarihi Çevreyi Korumanın Mimarlık Boyutu, Kuram ve Uygulama. Yem Yayın. İstanbul.

4

Sit alanı çeşitleri

Ahunbay, Z. 1996. Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon. Yem Yayın. İstanbul.

Kuban, D. 2000. Tarihi Çevreyi Korumanın Mimarlık Boyutu, Kuram ve Uygulama. Yem Yayın. İstanbul.

5

Koruma ölçütleri

Uluengin, B. 2007. Rölöve. Yem Yayın. İstanbul.

Madran, E. 2002. Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Tutumlar ve Düzenlemeler: 1800-

1950. Ankara.

6

Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projesinin hazırlanma süreci

Uluengin, B. 2007. Rölöve. Yem Yayın. İstanbul.

Madran, E. 2002. Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Tutumlar ve Düzenlemeler: 1800-

1950. Ankara.

7

Ara sınav

8

Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projesinin hazırlanma süreci

Uluengin, B. 2007. Rölöve. Yem Yayın. İstanbul.

Madran, E. 2002. Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Tutumlar ve Düzenlemeler: 1800-

1950. Ankara.

9

Bozulmaya neden olan etkenler

Madran, E. 2005. Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması. İstanbul.

Eriç, M. 1994. Yapı Fiziği ve Malzemesi. Literatür. İstanbul.

10

Bozulmaya neden olan etkenler

Madran, E. 2005. Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması. İstanbul.

Eriç, M. 1994. Yapı Fiziği ve Malzemesi. Literatür. İstanbul.

11

Restorasyonda müdahale yöntem ve teknikleri

Madran, E. 2005. Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması. İstanbul.

Eriç, M. 1994. Yapı Fiziği ve Malzemesi. Literatür. İstanbul.

12

Restorasyonda müdahale yöntem ve teknikleri

Altınoluk, Ü. 1998. Binaların Yeniden Kullanımı. Yem Yayın. İstanbul.

13

Restorasyonda müdahale yöntem ve teknikleri

Altınoluk, Ü. 1998. Binaların Yeniden Kullanımı. Yem Yayın. İstanbul.

14

Koruma konusundaki yasal mevzuat

Altınoluk, Ü. 1998. Binaların Yeniden Kullanımı. Yem Yayın. İstanbul.

KAYNAKLAR

Referanslar

 Ahunbay, Z. 1996. Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon. Yem Yayın. İstanbul.

 Kuban, D. 2000. Tarihi Çevreyi Korumanın Mimarlık Boyutu, Kuram ve Uygulama. Yem Yayın. İstanbul.

 Uluengin, B. 2007. Rölöve. Yem Yayın. İstanbul.

 Madran, E. 2002. Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Tutumlar ve Düzenlemeler: 1800-

1950. Ankara.

 Madran, E. 2005. Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması. İstanbul.

 Eriç, M. 1994. Yapı Fiziği ve Malzemesi. Literatür. İstanbul.

 Altınoluk, Ü. 1998. Binaların Yeniden Kullanımı. Yem Yayın. İstanbul.

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl Çalışmaları

Sayısı

Nota Katkı Payı

Devam

1

5

Derse katılım

1

5

Laboratuar

Uygulama

1

10

Arazi çalışması

1 10

Derse özgü staj

Küçük sınavlar

Ödev

2

10

Sunum

1 10

Proje

Seminer

Ara Sınav

1

20

Final

1

30

Toplam

9

100

 

YARIYIL ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI

70

YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI

30

TOPLAM

9

100

DERS KATEGORİSİ

Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri

Uzmanlık/Alan Dersleri

 

Seçmeli Dersler

X

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

Program Yeterlikleri/Çıktıları

* Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Temel mimarlık ve iç mimarlık kavramlarına ve temel teknik bilgilere hakim olmak,

X

2

İç mimarlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek,

X

3

Sorun tanımlayabilmek, bilgi toplamak, bir araya getirmek, analiz edebilmek ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilmek,

X

4

Disiplinler arası yaklaşımla, iç mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi anlayabilmek, işbirliği yapabilmek ve gerçek yaşamda uygulayabilmek,

X

5

Özgün bir iç mimari proje tasarlayabilmek ve görsel-yazıl-sözlü sunum için gerekli bilgileri edinebilmek ve kendini geliştirebilmek,

X

6

Eleştirel, yaratıcı ve yenilikçi bir bakış açısına sahip olabilmek,

X

7

İç mimari proje çizim ve sunumu için gerekli olan bilgisayar tabanlı bilişim teknolojilerini kullanabilmek ve kendini geliştirebilmek,

X

8

Yabancı dili kullanarak uluslararası kaynakları etkin bir şekilde kullanabilmek ve yurtiçi ve yurtdışı meslektaşlarıyla rahat bir şekilde iletişim kurabilmek,

X

9

Yapı malzemesi, taşıyıcı sistemler, detaylandırma gibi teknik bilgilere sahip olur ve bunları etkin bir biçimde kullanmayı öğrenir,

X

10

Elde ettiği çözümleri uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilmek,

X

11

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirebilmek ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olmak,

X

12

Soyut düşünce yapısına hakim olarak, somut olaylara bağlayabilmek ve çözümleri taşıyabilmek,

X

13

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu yenileyebilmek,

X

*1 en düşük, 2 düşük, 3 orta, 4 yüksek, 5 en yüksek

AKTS / ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlikler

Sayısı

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü

Ders Süresi

15

3

45

Laboratuar

Uygulama

1 5 5

Derse Özgü Staj

Arazi Çalışması

1

5

5

Ders Dışı Çalışma Süresi

10

5

50

Sunum / Seminer Hazırlama

1 5 5

Proje

Ödev

2

5

10

Küçük sınav

Ara Sınav

1

10

10

Final

1

10

10

TOPLAM AKTS

 

140 saat/25=

6 AKTS