Text Size

HEM 452 Halk Sağlığı Hemşireliği

Dersin Adı

Kodu

Yarıyılı

Ders Saati
(saat/hafta)

Uygulama
(saat/hafta)

Laboratuar
(saat/hafta)

İZÜ Kredisi

AKTS

Halk Sağlığı Hemşireliği

HEM 452

Bahar

5

16

0

13

14

 

Ön Koşullar

Yok

 

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Seviyesi

Lisans 

Öğretme Metodu

-Düz anlatım,

-Öğrenci sunumları,

-Soru cevap,

-Ödevler,

-Klinik uygulamalar

Dersin Koordinatörü

Prof.Dr.Süheyla ALTUĞ ÖZSOY

Dersi Veren(ler)

Prof.Dr.Süheyla ALTUĞ ÖZSOY

Dersin Asistanları

-

Dersin Amacı

Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacı ile birey aile ve topluma yönelik hemşirelik hizmetlerinin temel sağlık hizmetleri felsefesi ile öğretilmesi ve uygulama ile beceri geliştirilmesidir.

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

 

HEM 452 dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler

1.Halk sağlığı hemşireliğinin temel kavramlarını ve kuramlarını, tarihsel gelişimini kavrayabilecek,

2.Halk sağlığı hemşireliğinin önemini ve felsefesini analiz edebilecek,

3.Halk sağlığı hemşiresi olarak çalışma alanlarını ve görevlerini, tüm yaş grupları için sağlık hizmetinin nasıl verileceğini bilecek,

4.Sağlığın geliştirilmesinde ve sağlık eğitimindeki sorumluluğunu, halk sağlığı hemşiresinin etik sorumluluklarını değerlendirebilecek,

5.Aile hemşireliği sürecini kullanarak amaca uygun ev ziyaretleri planlayıp gerçekleştirebilecek.

Dersin İçeriği

Bu derste; halk sağlığı hemşireliğine giriş, halk sağlığı hemşireliğinin tarihsel gelişimi; halk sağlığı hemşireliği sürecinde aile kavramı, adölesanların, gebelerin izlemi, ziyaretlerin önemi ve amacı, halk sağlığı hemşireliğinde çevre sağlığının rolü, işçi sağlığı hemşireliği, okul sağlığı hemşireliği, evde bakım, toplumda risk gruplarının saptanmasında halk sağlığı hemşiresinin rolü, ruh sağlığının tanılamasında halk sağlığı hemşireliğinin rolü, hemşirelik süreci, halk eğitimi, etik kurallar, halk sağlığı hemşireliğinde değişim konuları üzerinde durulur.

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık-Okumalar

1

Halk Sağlığı Hemşireliğinin Tarihsel Gelişimi

Halk Sağlığı Hemşireliğinin Tanımı, Rolleri ve Fonksiyonları

-AKSAYAN, S. ve ark. (1998), Halk Sağlığı Hemşireliği El kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, No:14

-ÖZTEK, Z., KUBILAY, G.,(2004). Toplum Sağlığı ve Hemşireliği, Palme Yayıncılık, Geliştirilmiş 3. baskı,  Ankara.

2

Türkiye’de ve Dünya’da Sağlık Örgütlenmesi

Sağlıkta Dönüşüm Projesi ve AB Uyum Sürecinde Halk Sağlığı Hizmetleri

-AKSAYAN, S. ve ark. (1998), Halk Sağlığı Hemşireliği El kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, No:14

-SPRADLEY, BW, ALLENDER CA, (2001), Community Health Nursing Concepts and Practice, 5th Edit. US Lippincott Publisher

3

Aile ve Sağlık Gereksinimleri

Ev Ziyaretlerinin Amaç Ve Önemi

-AKSAYAN, S. ve ark. (1998), Halk Sağlığı Hemşireliği El kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, No:14

4

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Hemşirenin Sorumlulukları

Okul Sağlığı Hizmetleri

-AKSAYAN, S. ve ark. (1998), Halk Sağlığı Hemşireliği El kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, No:14

-ÖZTEK, Z., KUBILAY, G.,(2004). Toplum Sağlığı ve Hemşireliği, Palme Yayıncılık, Geliştirilmiş 3. baskı,  Ankara.

5

Sağlıklı Çocuk ve Adölesan İzlemi

-ÖZTEK, Z., KUBILAY, G.,(2004). Toplum Sağlığı ve Hemşireliği, Palme Yayıncılık, Geliştirilmiş 3. baskı,  Ankara.

6

I.ARA SINAV

 

7

 15-49 Yaş Kadın İzlemi ve Gebe İzlemi

-ÖZTEK, Z., KUBILAY, G.,(2004). Toplum Sağlığı ve Hemşireliği, Palme Yayıncılık, Geliştirilmiş 3. baskı,  Ankara.

-SPRADLEY, BW, ALLENDER CA, (2001), Community Health Nursing Concepts and Practice, 5th Edit. US Lippincott Publisher

8

Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlık Eğitimi

-AKSAYAN, S. ve ark. (1998), Halk Sağlığı Hemşireliği El kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, No:14

9

Doğaüstü Olaylar ve Afetlerde Halk Sağlığı Hemşireliği

-AKSAYAN, S. ve ark. (1998), Halk Sağlığı Hemşireliği El kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, No:14

10

Alternatif Tedavi Uygulamaları Erken Tanı Hizmetleri

-AKSAYAN, S. ve ark. (1998), Halk Sağlığı Hemşireliği El kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, No:14

-ÖZTEK, Z., KUBILAY, G.,(2004). Toplum Sağlığı ve Hemşireliği, Palme Yayıncılık, Geliştirilmiş 3. baskı,  Ankara.

11

II.ARA SINAV

 

12

Çevre Sağlığı Hizmetleri

Özel Gruplar ve Halk Sağlığı Hemşireliği

-ÖZTEK, Z., KUBILAY, G.,(2004). Toplum Sağlığı ve Hemşireliği, Palme Yayıncılık, Geliştirilmiş 3. baskı,  Ankara.

13

Evde Bakım Hizmetleri

-ÖZTEK, Z., KUBILAY, G.,(2004). Toplum Sağlığı ve Hemşireliği, Palme Yayıncılık, Geliştirilmiş 3. baskı,  Ankara.

14

Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulamalarının Etik Boyut

-ÖZTEK, Z., KUBILAY, G.,(2004). Toplum Sağlığı ve Hemşireliği, Palme Yayıncılık, Geliştirilmiş 3. baskı,  Ankara.

-SPRADLEY, BW, ALLENDER CA, (2001), Community Health Nursing Concepts and Practice, 5th Edit. US Lippincott Publisher

KAYNAKLAR

Ders Kitabı / Diğer Kaynaklar

Ders Kitapları:

-AKSAYAN, S. ve ark. (1998), Halk Sağlığı Hemşireliği El kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, No:14

-ÖZTEK, Z., KUBILAY, G.,(2004). Toplum Sağlığı ve Hemşireliği, Palme Yayıncılık, Geliştirilmiş 3. baskı,  Ankara.

-SPRADLEY, BW, ALLENDER CA, (2001), Community Health Nursing Concepts and Practice, 5th Edit. US Lippincott Publisher

Referanslar

Kitaplar:

1.DIRICAN, R., BILGEL, N.,(1993), Halk Sağlığı, 2.Basım, Uludağ Üniversitesi Basımevi.

2.STANHOPE, M., LANCESTER, J.,(2000), Community & Public Health Nursing, 5th Ed. Mosby, St. Louis.

3.GÜLER Ç., AKIN A.(2006). Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl Çalışmaları

Sayısı

Nota Katkı Payı

Devam

 

 

Derse katılım

 

 

Laboratuar

 

 

Uygulama

1

20

Arazi çalışması

 

 

Derse özgü staj

 

 

Küçük sınavlar

 

 

Ödev

 

 

Sunum

 

 

Proje

 

 

Seminer

1

10

Ara Sınav

2

40

Final

1

30

Toplam

5

100

 

YARIYIL ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI

 

70

YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI

 

30

TOPLAM

2

100

DERS KATALOGU

Ders Kategorisi

 

Temel Meslek Dersleri

 

Uzmanlık/Alan Dersleri

X

Seçmeli Dersler

 

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

 

Program Yeterlikleri/Çıktıları

* Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Sağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak

 

 

 

 

X

2

Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlamak ve değerlendirmek, sorunları tanımlamak, analiz etmek, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirmek, bilgiyi paylaşmak, ekip çalışması yapmak

 

 

 

 

X

3

Sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilmek

 

 

 

 

X

4

Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirmek/tanımlayıcı düzeyde araştırma yapmak

 

 

 

 

X

5

Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini göstermek, gelişime açık olmak ve bu davranışı devam ettirmek

 

 

 

 

X

6

Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşmak

 

 

 

 

X

7

Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgelemek/ doğru ve etkili kayıt tutmak

 

 

 

 

X

8

İngilizce uluslararası kaynakları etkin bir şekilde kullanabilmek ve bilgi birikimini güncel tutabilmek, yurtiçi ve yurtdışı meslektaşlarıyla rahat bir şekilde iletişim kurabilmek, periyodik literatürü takip edebilmek

 

 

 

X

 

9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu yenileyebilmek

 

 

 

 

X

10

Sağlık alanı ile ilgili verileri toplamak, yorumlamak, uygulamak ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapmak ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etmek

 

 

 

 

X

11

Bebek ve çocukları da kapsayacak şekilde birey, toplum, çevreyi korumak, sağlıklı yaşam davranışları ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olup, uygulamak

 

 

 

 

X

12

Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasaya, yönetmeliklere, mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun davranmak

 

 

 

 

X

13

Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına, hemşirelik bölümü öğrencilerine rol model olmak ve topluma örnek olmak

 

 

 

 

X

14

Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurabilmek; kültürlerarası iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip olmak

 

 

 

 

X

15

Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliği ve geçerliliğini değerlendirebilmek, güncel literatürü izlemek ve uygulayabilmek, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme bilgisine sahip olmak

 

 

 

 

X

*1 en düşük, 2 düşük, 3 orta, 4 yüksek, 5 en yüksek

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlikler

Sayısı

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü

Ders Süresi

15

5

75

Laboratuar

 

 

 

Uygulama

15

16

240

Derse Özgü Staj

 

 

 

Arazi Çalışması

 

 

 

Ders Dışı Çalışma Süresi

15

1

15

Sunum / Seminer Hazırlama

1

5

5

Proje

 

 

 

Ödev

 

 

 

Küçük sınav

 

 

 

Ara Sınav

2

5

10

Final

1

10

10

TOPLAM AKTS

 

 

355 SAAT/25= 14 AKTS