İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ

İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programının genel amacı, bu alanda kaydedilen bilimsel ve mesleki gelişmelere duyarlı, ulusal ve uluslararası platformlarda gerçekleştirilen araştırma ve uygulamaları anlayabilen ve yorumlayabilen, bu alanlarda çalışmalar yapabilen meslek mensuplarını (İç Mimarları) yetiştirmektir. Bu genel amaç doğrultusunda gerçekleştirilmesi düşünülen alt amaçlar; özet olarak öğrencinin mesleki uygulama ve bununla bağlantılı araştırma yapabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması; bilgi toplama, analiz ve değerlendirme yöntem ve yaklaşımlarının öğretilmesi; bu çalışmalar sırasında kullanacağı çağdaş araç ve gereçlerle tanıştırılması şeklinde sıralanabilir.

 Aslında mimarlık eğitiminin entegral bir bileşeni niteliğini taşıyan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, yeni yapıların projelendirilmesi sürecinde bu yapıları oluşturan mekânların işlevlerine göre ilişkilendirilmesi, biçimlendirilmesi, boyutlandırılması ve donatımı ile ilgili çalışmalar bu alanın kapsamını oluşturmaktadır. Ayrıca, eski binalara ait mekânların güncel gereksinimlere uygun olarak yenilenmesi çalışmaları da İç Mimarlık faaliyetleri arasındadır. İşlevsellik ve estetik yönlerden olduğu kadar, bu mekânların fiziksel çevre kontrolü açısından (ısıtma, havalandırma, aydınlatma v.b.) tasarımı da yine İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı faaliyetlerindendir. Özetle İç Mimarlık bu esaslar çerçevesinde mekânları oluşturan elemanları (döşeme, duvar, tavan, doluluk boşluk v.b.) tasarlar (konuşlandırır, biçimlendirir, boyutlandırır, renk ve malzemelerini belirler).

 

Yukarıda değerlendirilen konularda eğitilmiş, yani bilgi ve becerilerle donatılmış meslek mensupları genelde fiziksel çevremizin, özelde yaşadığımız ve kullandığımız mekânların kalitesinin yükselmesinde önemli katkı ve avantajlar sağlamaktadırlar. Bu donanıma sahip olmadan sağlıklı kullanışlı ve psikolojik gereksinimlerimizi karşılayan çağdaş mekânların oluşturulması mümkün değildir.

 Söz konusu Lisans programının omurgasını, birinci yıl ve birinci dönemden başlayarak, ardışık bir dizi içinde kompleksite düzeylerinin giderek arttığı ve sekizinci yarıyıldaki diploma projesi ile tamamlandığı tasarım dersleri oluşturmaktadır. Burada kastedilen tasarım, iç mekânlarla bunlara ait fiziksel çevrenin tasarımıdır. Söz konusu tasarım grubunu oluşturan dersler (stüdyo çalışmaları) kadar süreklilik arz etmemekle, bir ya da daha fazla yarıyıl süresince devam eden ders veya ders grupları, iç mimarlık ve sanat tarihi, yapı ve yapım teknikeri yapı malzemeleri, iletişim ve prezantasyon teknikerli, insan ve çevre ilişkileri, araştırma yöntemleri, sosyal ve etik sorumlulukları proje ve şantiye yönetimi, imar hukuku ve ekonomik ilkeler olarak özetlenebilir. Ekteki ders programında gözlenebileceği gibi, bu ders ve ders grupları her dönemde yer alan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı derslerinin (stüdyo çalışmalarının) gereklerine göre yine ardışık bir sıra içinde dağıtılmıştır.

 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programını oluşturan dersler, zorunlu, zorunlu seçmeli ve serbest seçmeli olmak üzere başlıca üç grupta toplanmıştır. Bu derslerin yaklaşık %60’ı mesleğe yönelik bilgi ve beceri kazandıran teorik ve uygulamalı, %40’ı da mesleki ve genel kültür derslerini kapsamaktadır. Birinci kategorideki dersler ikincidekilerle desteklenerek öğrencinin bir yandan genel ve mesleki kültürünü artırmaya diğer yandan da yaratıcı araştırma, problem çözme ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmek üzere programlanmıştır. Söz konusu Lisans programı normal koşullar altında dört yılda (143 ) kredilik dersleri tamamlayıp İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı formasyonu kazandırmaktır.

izmir universitesi yok study-in-izmir izmi-logo izmirfx
Facebook İzmir Üniversitesi
Twitter İzmir Üniversitesi
ECTS-Label-DS-2014 Doğanata Eğitim ve Kültür Vakfı